Consulta els horaris
 Línia
 Parada origen
 Jornada


Apartat en construcció


Reglament 


REGLAMENT DEL SERVEI DE TRANSPORT COL.LECTIU URBÀ I PÚBLIC DE VIATGERS DE TERRASSA (Transport urbà d’autobusos)
 

TÍTOL PRELIMINAR
DISPOSICIONS GENERALS


ARTICLE 1r.

La prestació del servei de transport col·lectiu, urbà i públic de viatgers, mitjançant autobusos es regirà pel que es disposa en aquest Reglament.
L’àmbit territorial del servei abasta el terme municipal de Terrassa, en els termes establerts per la legislació de transport aplicable.


ARTICLE 2n.

El servei podrà ser gestionat amb qualsevol de les formes previstes per la legislació de règim local.


ARTICLE 3r.

L’Ajuntament de Terrassa, es reserva totes les potestats que la legislació administrativa atorga als titulars dels serveis públics, i en especial la reglamentària, d’inspecció i de sanció.


TÍTOL I
 

GESTIÓ DEL SERVEI


ARTICLE 4t.

El gestor del servei es sotmetrà als preceptes d’aquest Reglament en la seva integritat, sense que pugui introduir en la prestació del servei modificacions contràries a aquest, quedant obligat, en especial, a realitzar-lo en la totalitat de les línies, amb els seus itineraris, aprovats per la Corporació Municipal, prèvia la seva consulta al gestor del servei.


ARTICLE 5è.

L’Ajuntament de Terrassa podrà alterar provisionalment els itineraris, amb escurçament del recorregut o desviació de la ruta, per causa d’obres o aconteixements especials. Aquestes alteracions seran notificades al gestor del servei amb la major antelació possible.


ARTICLE 6è.

Les modificacions del servei precises per a una millor configuració i explotació de la xarxa de transport urbà, que suposin la creació, unificació o supressió d’alguna de les línies d’autobusos, hauran de ser aprovades, previ avís al gestor del servei, almenys amb trenta dies d’antelació, mantenint-se, en aquests casos, l’equilibri econòmic-financer anteriorment existent.


ARTICLE 7è.

Les tarifes del servei de transport urbà col·lectiu de viatgers seran aprovades per l’Ajuntament, per iniciativa pròpia o a proposta del gestor del servei, d’acord amb els procediments legalment previstos.
Les tarifes es correspondran amb els títols de transport utilitzats.


ARTICLE 8è.

Els usuaris de tres anys o menys no abonaran la tarifa del servei, sempre que no ocupin seient.


ARTICLE 9è.

En cas d’adquirir un bitllet senzill, els conductors-perceptors dels vehicles, només restaran obligats a disposar de canvi per devolucions fins a un import màxim de 10,00 euros dins l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat.


ARTICLE 10è.

Els paquets i objectes de dimensions fins a 100x60x25 cm. i els rotllos de dimensions fins a 100 cm. de longitud per 8 cm. de diàmetre queden exempts de pagament.
Els paquets i objectes que superin les mides esmentades anteriorment hauran d’abonar la tarifa de transport.
Cada usuari només podrà transportar fins a un màxim de tres paquets i objectes, en cap cas no es permetran càrregues superiors a 30 Kg.
Per raó de comoditat i la seguretat dels usuaris, no poden accedir als vehicles els paquets que superin les mides especificades en el paràgraf primer, els envasos i garrafes que continguin substàncies inflamables, i els objectes que pel seu aspecte i condició puguin molestar o afectar el servei o la resta d’usuaris.


Els cotxes per a nens seran admesos en tots els autobusos de plataforma baixa, sempre i quan la persona adulta que porti el cotxet procedeixi a:
a) Subjectar correctament al menor al cotxet o cadira.
b) Ubicar el cotxet o cadira en la plataforma central del vehicle, en posició contrària a la marxa, de forma que el menor quedi d’esquena al sentit de la marxa de l’autobús.
c) Accionar el fre del cotxet o cadira.
En tot cas, els cotxets i cadiretes s’ubicaran en l’autobús sense dificultar el pas en els llocs destinats al trànsit de persones.
No s’abonarà cap recàrrec per a aquesta prestació. Les persones amb mobilitat reduïda que vagin amb cadira de rodes tindran preferència en l’accés a l’autobús respecte als cotxets i cadiretes.
La persona adulta que condueixi el cotxet o cadireta és l’únic responsable de la seguretat del nen o nena.
En els vehicles que no siguin de plataforma baixa, els cotxets o cadiretes hauran d’anar preferiblement plegats i ubicar-los en l’espai reservat a tal fi. Cas de no plegar-se, l’acompanyant tindrà el cotxet fermament subjecte i protegit (tal i com s’especifica en els apartats anteriors).


ARTICLE 11è.

El servei s’efectuarà amb caràcter permanent, en dies feiners i festius, sense interrupció, durant l’horari fixat per l’Ajuntament de Terrassa.


ARTICLE 12è.

Cada vehicle portarà al seu servei un conductor-perceptor, que serà el representant del gestor durant el viatge, amb atribucions per a fer complir als usuaris del servei les normes relatives a policia i higiene.


ARTICLE 13è.

El conductor de cada vehicle complimentarà, durant el període de prestació del seu servei, el full de ruta que serà lliurat en les oficines del gestor al finalitzar la jornada de treball.
Aquest document, que tindrà caràcter declaratiu, haurà de formalitzar-se per duplicat amb indicació del vehicle, identificat pel seu número, matrícula i línia, número del viatge, hora de sortida i arribada, nombre de bitllets correlatius que hagin estat expedits i recaptació per aquest concepte, així com els incidents o accidents que es puguin produir. Aquestes dades podran ser ampliades pel gestor del servei, en funció de les seves necessitats d’organització.


ARTICLE 14è.

Els vehicles prestaran el servei amb les degudes condicions de sanitat, neteja i estat de conservació tècnica, així com amb la revisió reglamentària favorable de la Inspecció Tècnica de Vehicles.


ARTICLE 15è.

L’estat de conservació tècnica haurà d’ésser l’idoni per a una correcta explotació, i escrupolós en els elements mecànics dels vehicle que puguin afectar a la seguretat dels usuaris i vianants.


ARTICLE 16è.

Els vehicles adscrits al servei portaran instal·lada la maquinària necessària per a l’expedició i control dels títols de transport, que incorporaran sistemes tècnics que impedeixin la seva manipulació. La maquinària haurà de ser autoritzada per l’Ajuntament.


ARTICLE 17è.

El personal de l’empresa adscrit a la prestació del servei queda obligat al compliment de les següents regles:
1) A impedir que algun usuari, per les seves paraules, o gestos o actituds, ofengui el decòrum de la resta d’usuaris o provoqui aldarulls, requerint per aquest fi la presència de qualsevol agent de la Policia Municipal.
2) No admetre al servei un nombre d'usuaris superior a l'autoritzat per al vehicle, impedint, en aquest cas, l'entrada dels ciutadans que vulguin accedir al servei.
3) Complir en tot moment els preceptes del Codi de la Circulació i l'horari del servei.
4) Impedir l’accés al servei a les persones en visible estat d’embriaguesa o que transportin animals, excepció feta dels gossos pigall, paquets o efectes que per les seves mides, classe, quantitat o mals olors puguin afectar la resta d’usuaris o del servei.
5) Facilitar als viatgers tota la informació que sol·licitin en relació amb el servei.
6) Deturar els vehicles el més a prop possible de les voreres, per a que els passatgers puguin pujar o baixar sense perill.
7) No donar sortida als vehicles mentre els usuaris estiguin pujant o baixant.
8) Efectuar l'arrancada i la parada sense brusquedat, i no deixar la direcció del vehicle, ni realitzar accions o omissions que els puguin distreure de la conducció.
9) Anar degudament uniformats.
10) No realitzar parades diferents a les establertes, llevat que les circumstàncies així ho exigeixin.
11) No permetre l'accés a l'autobús de viatgers sense el corresponent títol de transport.
12) A ajudar a pujar i baixar del vehicle a les persones discapacitades.
13) A retirar el títol de transport especial a aquelles persones que no puguin acreditar la seva llegítima possessió, fent entrega de l’esmentat títol al Centre d’Informació de l’Empresa.
14) A detenir el vehicle en la parada quan ho demani l’usuari, bé des de l’interior prement el timbre instal·lat a l’efecte, bé des de la parada fent senyal amb la ma al conductor.
15) A entregar al Centre d’Informació de l’Empresa els objectes que els usuaris s’hagin oblidat al vehicle.


ARTICLE 18è.

El gestor del servei ha de senyalitzar en l'interior dels vehicles la prohibició de fumar en els mateixos, essent responsable de l'estricte acompliment d'aquesta limitació, d'acord amb l'establert per la normativa d'aplicació.
També ha de senyalitzar en l’interior dels vehicles els seients reservats a persones discapacitades, de la tercera edat, amb nens petits als braços i dones embarassades, i s’ha de reservar l’espai físic necessari per tal que puguin deixar tots aquells utensilis o ajudes, com bastons, crosses, cadires de rodes i qualsevol altre aparell o mecanisme que constitueixi ajuda tècnica en els termes establerts en la normativa vigent.


ARTICLE 19è.

Els vehicles amb aire condicionat en funcionament hauran de tenir les finestres tancades.


ARTICLE 20è.

Si un vehicle interrompeix el seu servei amb motiu d'un accident, els usuaris pujaran al següent, utilitzant el mateix títol de transport.


TÍTOL II

DRETS I DEURES DELS USUARIS


ARTICLE 21è.

Tindrà la condició d'usuari el ciutadà que estigui utilitzant el servei públic reglamentat.
L'accés a la condició d'usuari és lliure i general per a tots els ciutadans. El gestor del servei només podrà impedir aquest accés pels concrets motius especificats en l'article 17.


ARTICLE 22è.

Els usuaris del servei tenen dret:
1) A gaudir del servei d'acord amb les prescripcions de la normativa municipal vigent.
2) A instar dels conductors i inspectors adscrits al servei el compliment de les seves obligacions.
3) A adreçar-se al departament municipal corresponent o a les oficines del gestor, per sol·licitar informació i /o formular reclamacions o queixes pel servei.
4) A recuperar els objectes perduts en el servei, cas que estiguin a disposició del gestor o de la Policia Municipal, en el període de dos mesos.
5) A ser ajudats pel conductor i resta d’usuaris a pujar i baixar del vehicle si pateixen alguna discapacitat.
6) Les persones discapacitades, de la tercera edat, amb nens petits als braços i dones embarassades, tenen dret a utilitzar els seients que els hi són reservats.


ARTICLE 23è.

Els usuaris del servei estan obligats:
1) A abonar les tarifes del servei vigents quan tinguin més de tres anys. Quan la tarifa s’incrementi, el període de caducitat del títol antic serà de dos mesos, excepte la T-Trimestre i T-Jove, que tindran una validesa de tres mesos. S'intentarà que la caducitat dels diferents títols s'adeqüi a la que vingui determinada per l'ATM. Quan la modificació d'aquesta caducitat vingui motivada per l'anterior la seva adequació serà competència de l'Alcalde-President.
2) A portar preparada moneda fraccionada suficient per al pagament de la tarifa, al pujar al vehicle, sense que es pugui obligar al conductor-perceptor a canviar moneda major de 10,00 euros per a cadascun dels viatgers.
3) A conservar el títol de transport durant el viatge.
4) Tots els usuaris del servei són obligats a cancel·lar el títol de transport.
5) A mostrar al conductor-perceptor les targes especials d'abonament i acreditar mitjançant l’exhibició de qualsevol document identificatiu la llegítima possessió d’aquella tarja especial. Si això no es possible, el conductor-perceptor retirarà la tarja a l’usuari i aquest haurà de pagar un bitllet ordinari, podent recuperar la seva tarja, prèvia identificació, en el Centre d’Informació de l’Empresa. En qualsevol cas l’Empresa no es farà càrrec de les despeses que tingui l’usuari per tal de poder recuperar la seva tarja.
6) A respectar el conductor-perceptor i les seves indicacions per al millor acompliment del servei.
7) A no distreure el conductor quan el vehicle estigui en marxa.
8) A mostrar el títol de transport degudament cancel·lat a sol·licitud dels inspectors del servei.
9) A no sol·licitar al conductor que efectuï parades diferents a les establertes oficialment.
10) A no pujar quan s'hagi fet l'advertiment que el vehicle està complet.
11) A no introduir en el vehicle gossos o d'altres animals, excepció feta dels gossos pigall i animals engabiats, paquets i efectes que per les seves mides, classe, quantitat o mals olors puguin afectar els altres usuaris o el servei.
12) A no fumar a l'interior dels vehicles i a les instal·lacions.
13) A no escopir ni llençar papers i d'altres objectes dins el vehicle ni dins les instal·lacions.
14) A no obrir les finestres quan funcioni l'aire condicionat.
15) A ajudar a pujar i baixar del vehicle a aquelles persones que pateixen alguna discapacitat.
16) A indicar al conductor la seva intenció de baixar-pujar al vehicle, des de l’interior prement el timbre instal·lat a l’efecte, i des de l’exterior assenyalant-ho amb la ma.
17) A lliurar al conductor els objectes que altres usuaris s’hagin oblidat al vehicle.
18) A cedir els seients reservats a persones discapacitades, de la tercera edat, amb nens petits als braços i dones embarassades.


ARTICLE 24è.

En l'interior dels vehicles o en les parades, segons els casos, haurà de constar informació suficient per als usuaris respecte les tarifes vigents, els horaris i itineraris, i la resta de circumstàncies concretes que hagin de ser conegudes pels usuaris del servei.


ARTICLE 25è.

Les queixes i reclamacions pel mal funcionament del servei es podran formular en el Llibre de Reclamacions existent en les oficines del gestor o davant les oficines municipals.
Les esmentades oficines tindran a disposició dels usuaris, per a la seva consulta, un exemplar d'aquest Reglament.


ARTICLE 26è.

Les reclamacions d'indemnització que es derivin d'accidents del servei es podran presentar, dins els terminis legals, davant el gestor, l'Ajuntament de Terrassa o la Companyia d'Assegurances amb la qual el gestor hagi subscrit la corresponent pòlissa.


ARTICLE 27è.

Els usuaris podran proveir-se dels títols de transport en les oficines del gestor. També podran adquirir títols de transport en les entitats amb les quals el gestor hagi signat convenis per a l'ampliació dels llocs de venda.


ARTICLE 28è.

1.-  Les persones usuàries del servei de transport públic de viatgers subjecte a règim tarifari han de disposar, per a accedir a aquests serveis, d'un bitllet o d'un títol de transport adequat de conformitat amb les condicions aplicables en cada moment.
2.- Es considera que una persona usuària fa un ús indegut del servei quan es troba en algun dels supòsits següents:
a) Viatjar sense bitllet o amb un títol de transport no validat.
b) Viatjar amb un títol de transport que no és vàlid per a les característiques del trajecte o de la persona usuària.
c) Viatjar amb un títol de transport integrat validat a l'inici del desplaçament però no validat en el transbordament.
d) Viatjar utilitzant un bitllet o un títol de transport manipulat o falsificat.
3.- En el cas que hom viatgi sense bitllet o amb un títol de transport no validat, s'han d'adoptar les mesures següents:
a) El personal de l'empresa operadora ha de requerir a la persona usuària l'abonament de la percepció mínima corresponent, amb una bonificació del 50% respecte a aquesta en el cas de pagament immediat.
b) En el cas que la persona usuària no efectuï el pagament immediat de la percepció mínima, el personal de l'empresa operadora ha de sol·licitar-li que s'identifiqui per tal de gestionar el cobrament. En el cas que no s'efectuï el pagament durant els trenta dies posteriors a la intervenció, l'Administració titular del servei ha de tramitar el procediment sancionador corresponent.
c) Si la persona usuària es nega a identificar-se, el personal de l'empresa operadora ha de sol·licitar l'auxili del personal de seguretat o dels agents de l'ordre públic perquè la identifiquin, sens perjudici de la facultat de requerir a la persona usuària que abandoni el mitjà de transport o les instal·lacions.
4.- En el cas que hom viatgi amb un títol de transport no vàlid per a les característiques del trajecte o de la persona usuària, s'han d'adoptar les mesures establertes per l'apartat 3. Així mateix, en el cas que, amb la identificació prèvia de la persona usuària, es comprovi que es tracta d'un títol de transport que no és vàlid per a les seves característiques, o quan aquesta es negui a identificar-se i per tant no s'hagi pogut comprovar aquest aspecte, el personal d'intervenció ha de retenir el títol i dipositar-lo en el lloc que es determini per tal que el seu titular, amb l'acreditació prèvia, pugui retirar-lo.
5.- En el cas que hom viatgi amb un títol de transport integrat validat a l'inici del desplaçament però no validat en el transbordament, el personal de l'empresa operadora ha de requerir a la persona usuària l'abonament d'una percepció equivalent al preu del bitllet senzill d'una zona tarifària.
6.- En el cas que es viatgi utilitzant un bitllet o un títol de transport que presenti indicis d'haver estat manipulat o falsificat, el personal de l'empresa operadora ha de retenir el bitllet o el títol de transport i ha de requerir a la persona usuària que s'identifiqui als efectes de cursar la denúncia corresponent. Posteriorment, s'ha d'indicar a la persona usuària que abandoni el vehicle o les instal·lacions del servei. Si la persona usuària es nega a identificar-se, el personal de l'empresa operadora ha de sol·licitar l'auxili del personal de seguretat o dels agents de l'ordre públic perquè la identifiquin, sens perjudici de la facultat de requerir a la persona usuària que abandoni el mitjà de transport o les instal·lacions.


TÍTOL III
 

REGIM DE FISCALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI


ARTICLE 29è.

El gestor del servei està obligat a facilitar a l’Ajuntament de Terrassa la informació suficient per a poder fiscalitzar la prestació del servei.


ARTICLE 30è.

L’Ajuntament de Terrassa podrà inspeccionar els vehicles i les màquines de control de billetatge durant el seu funcionament, així com els documents administratius i dades estadístiques que estiguin obligats a portar o realitzar en tot moment.


ARTICLE 31è.

El gestor disposarà d’un servei d’inspecció per tal d’evitar que els usuaris viatgin sense títol de transport corresponent. Els inspectors podran imposar, per aquesta infracció, la sanció prevista en l’article 28 del present Reglament.


TÍTOL IV
 

REGIM SANCIONADOR


ARTICLE 32è.

Podrà ser sancionada qualsevol infracció de la legislació reguladora del transport urbà de viatgers, del Real Decret Legislatiu 339/1990 de 2 de març pel qual s’aprova el text articulat de la Llei de Tràfic, Circulació de Vehicles a motor i Seguretat Vial, del Real Decret 13/1992 de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament General de Circulació, del present Reglament i de la resta de disposicions o actes administratius municipals complementaris.


ARTICLE 33è.

La responsabilitat penal, civil, administrativa, laboral i de qualsevol altre classe, derivada de les infraccions abans indicades o de l’incompliment de la legislació en general aplicable a la prestació del servei, serà exigida, en tot cas, al gestor del servei, sens perjudici de que aquest la pugui repetir contra el responsable directe de la infracció.


ARTICLE 34è.

Les infraccions d’aquest Reglament i de la resta de disposicions o actes administratius municipals complementaris, realitzades pel gestor del servei, es classifiquen en molt greus, greus i lleus, segons es determina en les següents taules.


1.-Infraccions molt greus.
Es consideren infraccions molt greus:
a) Prestar el servei en condicions que puguin afectar la seguretat de les persones perquè comportin perill greu i directe.
b) Manipular o falsejar intencionadament els elements de control la instal·lació dels quals és obligada en el vehicle, de manera que no s’obtinguin dades o que se n’obtinguin de falses, amb repercussió en la prestació del servei de transport.
c) Obstruir greument l’actuació de la inspecció del Servei, de manera que impedeixi o retardi l’exercici de les funcions que l’Ajuntament té atribuïdes.
d) Cometre més d’una infracció greu en el període de dotze mesos.
e) L’abandonament o la paralització del servei sense causa justificada.


2.-Infraccions greus.
Es consideren infraccions greus:
a) Prestar el Servei en condicions diferents de les que s’assenyalen en la normativa aplicable, llevat que sigui qualificada com a infracció molt greu.
b) Prestar el Servei utilitzant la mediació d’una persona física o jurídica no autoritzada.
c) Incomplir el règim de tarifes.
d) La inexistència dels elements de control que cal dur instal·lats en els vehicles, o que no estiguin en funcionament.
e) La no aportació de dades essencials de la documentació obligatòria o el seu falsejament.
f) Incomplir reiteradament, sense justificació, els horaris i les freqüències del servei.
g) La negativa o l’obstrucció a l’actuació dels serveis d’inspecció, quan no tingui el caràcter de greu.
h) La no subscripció de les assegurances obligatòries.
i) La manca de funcionament dels aparells de confort (calefacció, aire condicionat) instal·lats als vehicles.
j) Permetre una contaminació medi ambiental o acústica en cada vehicle, superior a la prevista en la reglamentació comunitària o ordenances municipals.
k) Cometre qualsevol de les infraccions molt greus, si, per la naturalesa, l’ocasió o la circumstància, no ha d’ésser qualificada com a molt greu.


3.- Infraccions lleus.
Es consideren infraccions lleus:
a) Prestar el Servei sense dur en el vehicle la documentació formal exigida en la normativa aplicable.
b) No dur en lloc visible del vehicle els distintius exigits per la normativa general aplicable.
c) Transportar viatgers en nombre superior a l’autoritzat per al vehicle de què es tracta, llevat que hagi de ser considerat com a falta molt greu.
d) La manca d’exhibició dels preceptius quadres de tarifes, calendaris, horaris, avisos i altres informacions d’exhibició obligada.
e) Incomplir les normes generals de policia en instal·lacions fixes i en vehicles, i la normativa municipal de prestació del servei, llevat que hagi de ser qualificada com a greu o molt greu.
f) Tenir un tracte desconsiderat amb els usuaris.
g) No mantenir la netedat i el bon estat d’aparença del vehicle.
h) Permetre viatjar a persones sense el corresponent títol de transport.
i) Permetre als conductors- perceptors i als inspectors que realitzin el servei sense l’uniforme establert.
j) Cometre qualsevol de les infraccions assenyalades en la taula anterior, quan per la naturalesa, l’ocasió o la circumstància no ha d’ésser qualificada com a greu.


ARTICLE 35è.

Les esmentades infraccions seran sancionades amb multes contractuals, que seran graduades dins els imports màxims i mínims que seguidament s'estableixen, en funció de les circumstàncies o atenuants existents, i de la intencionalitat o grau de negligència o imprudència.
1.- Les infraccions lleus son sancionades amb multa de 150 € a 600 €
2.- Les greus amb una multa de 601 € a 3.000 €
3.- Les molt greus, amb una multa de 3.001 a 15.025 €


ARTICLE 36è.

La imposició de sancions no obstarà la reclamació dels danys i perjudicis que el gestor hagi pogut ocasionar a l’Ajuntament.


ARTICLE 37è.

Les infraccions administratives realitzades pels usuaris seran sancionades instruint l'expedient simplificat si s'escau, en què es garantirà l'audiència de l'interessat, aplicant el procediment sancionador aprovat per Decret 278/93 de 9 de novembre, i publicat al Diari Oficial de la Generalitat número 1972 de 29 de novembre de 1993. El termini màxim per a resoldre el procediment sancionador i notificar-ne la resolució a la persona denunciada és de sis mesos.
És considera infracció lleu utilitzar de manera indeguda el servei de transport públic de viatgers subjecte a règim tarifari en els termes establerts en l'article 28 que serà sancionada amb multa de 150 € a 600 €.
Les infraccions i sancions a imposar als usuaris no contemplades en el present reglament i llur procediment, els serà d'aplicació l'establert en l'Ordenança de Bon Govern i Convivència ciutadana.

 

DISPOSICIÓ FINAL


El present Reglament entrarà en funcionament una vegada transcorreguts els tràmits i terminis establerts per la llei, desprès de la seva aprovació per l’Ajuntament en Ple.
 
A Terrassa, 22 de novembre de 2005

Android iOS
Segueix-nos  

Segueix-nos