Consulta els horaris
 Línia
 Parada origen
 Jornada


Apartat en construcció

L'any 1989 vam posar en marxa un model europeu d'entendre, fer i gestionar el Transport Públic de viatgers. Des d'aquesta data fins ara hem demostrat que hi ha una alternativa real per donar a un municipi o administració un servei de Transport de Qualitat, que satisfaci plenament les demandes tant dels ciutadans com dels responsables del Transport i que aporti les seves inherents avantatges competitius de caràcter ambiental sobre altres modes de transport. Les més significatives, relatives a diversos aspectes ambientals per viatger transportat són: menor consum d'energia, menors emissions a l'atmosfera, menor impacte acústic i menor impacte paisatgístic.
El desig d'aconseguir grans èxits, tant en l'àmbit de la qualitat com en el medi ambient i d'obtenir per això un reconeixement públic, han motivat a les XARXES de CTSA a adquirir davant la societat un compromís d'optimització sobre la base de la millora ambiental i de la qualitat contínua. Tots els aspectes ambientals seran convenientment avaluats d'acord amb una metodologia contrastada. El coneixement dels impactes associats a cada un d'aquests aspectes permetrà plantejar els objectius ambientals que seran la base de la millora contínua i establir els procediments operacionals que garanteixin un eficaç control ambiental. Com a instrument d'aplicació de la seva Política de Qualitat i Medi Ambient s'ha optat per la Implantació progressiva de la gestió ambiental segons la norma UNE-EN ISO 14001.
Per nosaltres la qualitat en el servei prestat és el nivell d'excel · lència que hem decidit assolir per satisfer els nostres clients ia les administracions atenent a les seves demandes, i complint en tot moment amb els requisits legals i reglamentaris vigents.
Els elements fonamentals del compromís amb la Qualitat i el Medi ambient són els següents:
- Compromís ferm de la direcció, al seu més alt nivell, per impulsar la implantació de la Gestió de la Qualitat i el Medi Ambient i la millora contínua dels resultats.
- Compliment de la legislació ambiental aplicable i altres requisits que l'Organització subscrigui.
- Prevenció de totes les formes de contaminació.
- Exigència d'anàleg tractament respecte a les activitats subcontractades.
- Establiment d'objectius i metes de qualitat i medi ambient que es quantificaran sempre que sigui possible.
- Seguiment i mesurament dels objectius i metes establerts (on s'incloguin els responsables i mitjans necessaris per a la seva consecució) per encaminar l'esforç de la companyia cap a la millora contínua del Sistema de Gestió.
- Compromís de tota l'organització en el compliment de tots els requisits ambientals de caràcter legal i dels objectius i metes establerts.
- Realització periòdica d'auditories de qualitat i medi ambient destinades a verificar la implantació efectiva del sistema.
Revisió del sistema per la direcció en funció dels resultats obtinguts.
- Inclusió dels requisits ambientals en els nous desenvolupaments tècnics.
- Inserció dels requisits de la Política de Qualitat i Medi Ambient en tot el relatiu a la Seguretat, Formació, Comunicació, Inversions i Compres.
- Consideració dels requisits i resultats de la Política de Qualitat i Medi Ambient en la planificació estratègica del servei.
Establiment dels canals informatius necessaris per assegura una eficaç comunicació interna i externa.
Lliure accés i difusió pública de la Política de Qualitat i Medi Ambient, els objectius i metes establerts i els resultats de les auditories. Aquesta informació externa és la resposta obligada al legítim interès dels ciutadans per conèixer els costos ambientals que la societat suporta i que la seva qualitat de vida exigeix.
Donar qualitat al servei significa:
 

 • Horari de pas i puntualitat en les parades
 • Adequació dels itineraris a les necessitats de mobilitat dels ciutadans
 • Informació al públic
 • Qualitat del tracte dels conductors, així com professionalitat dels mateixos
 • Posar a disposició dels viatgers autobusos moderns, ben equipats i
   nets amb accessibilitat el més còmoda possible
 • Millorar de manera contínua
 • Controlar el frau
 • Imaginació a l'hora de proposar models de contracte


Per donar un alt nivell de qualitat en el Transport Públic cal ser experts en desplaçaments i mobilitat urbana, per a això CTSA realitza estudis de les característiques viàries de les ciutats on presta els seus serveis, així com enquestes de mobilitat i de satisfacció dels clients.
Amb el propòsit de descriure la Política de Qualitat i Medi Ambient i els elements bàsics per garantir-la, s'estableix el Manual de Qualitat i Medi Ambient, que s'ha basat en la normativa UNE-EN ISO 9001:2008 i UNE-EN ISO 14001: 2004, les estipulacions són d'obligat compliment en tota l'Empresa (per a serveis centrals i cadascuna de les xarxes que es troben certificades).
Per la present, el director de les xarxes urbanes de CTSA, delega en el Coordinador de Qualitat i Medi Ambient la responsabilitat i autoritat, recolzat pel Comitè de Qualitat, per desenvolupar, implantar, supervisar i revisar el Sistema Integrat de Qualitat i Medi Ambient proporcionant solucions i comprovant la posada en pràctica de les mateixes en totes les activitats relacionades amb la Qualitat i el Medi Ambient dels Serveis prestats per CTSA.
 

Director Xarxes Urbanes CTSA
Data: 09/03/09

Certificats (clicar per obrir el pdf):

Android iOS
Segueix-nos  

Segueix-nos